Kontrolní rozpočet stavby - vysvětlení :

V daném případě se jedná o položkový rozpočet stavby, který může být zpracován například v průběhu skutečného provádění stavby. Důvodů k jeho vypracování může být více, zejména :

  • došlo k vypovězení Smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění stavby. Objednatel požaduje provedení kontrolního rozpočtu stavby z důvodu průkazného vymezení již hotových souborů prací a dodávek a dosud neprováděných prací za účelem sjednání ceny díla s novým zhotovitelem,
  • v průběhu provádění prací podle projektové dokumentace a položkového rozpočtu stavby byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem stavby a rozsahem skutečně prováděných prací.

V případě, že některá z takovéto situace nastane a nelze dosáhnout mezi objednatelem a zhotovitelem dohody, je možné a mnohdy nutné postupovat cestou kontrolního rozpočtu stavby. Vypracování kontrolního rozpočtu stavby může být podle druhu stavby a rozestavěnosti práce časově i odborně vysoce náročná a tudíž finančně nákladná.