Individuální kalkulace

Podstatou této kalkulace je přesné zjištění :

  • materiálových nákladů (dokážeme přesně definovat skladbu a potřebné množství materiálu konkrétní rozpočtové položky a v návaznosti na tato zjištění prověřit aktuální ceny a zejména výši dosažitelných slev),  
  • pořizovacích nákladů (dokážeme určit konkrétní odběrná místa materiálu a podle skutečné vzdálenosti od místa stavby stanovit individuální dopravní náklady pro jednotlivé druhy materiálu),
  • mzdových nákladů (známe a dlouhodobě sledujeme reálné sazby za konkrétní stavební a řemeslné práce, dokážeme zohlednit pracnost a i náklady na tzv. neproduktivní práce (jedná se především o práce spojené se skládáním a vnitrostaveništním přesunem materiálů, bezpečnostními opatřeními, úklidem, apod.),
  • nákladů vynaložených zhotovitelem na zajištění potřebných strojních zařízení a mechanizace pro vykonání konkrétního druhu práce.

Dokážeme samozřejmě definovat a určit ostatní přímé náklady stavby a velice přesně předpokládat režijní náklady a výši přiměřeného zisku samotného zhotovitele. Jinými slovy - individuální kalkulací stanovíme reálnou ceny stavby v daném čase a místě při zohlednění situace na trhu stavebních zakázek a dosažitelných slev.