Technický dozor investora

Činnost technického dozoru investora představuje především uplatnění oprávněných zájmů investora v průběhu realizace investičního záměru. V rámci výkonu technického dozoru investora jsme schopni kvalifikovaným způsobem zajistit :

 • odevzdání staveniště zhotoviteli,
 • kontrolu všech částí dodávek v rámci celé stavby s důrazem na požadavek vysoké kvality provádění všech prací,
 • zajištění fotodokumentace (eventuelně videoáznamu) průběhu realizace akce, zejména stavebně-technických detailů a konstrukcí, které budou v důsledku dalších postupů zakryty nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
 • kontrolu dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušným zákonem a technickými normami a předpisy,
 • sledování a kontrolu, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu dosažených výsledků,
 • vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (prohlášení o shodě, certifikáty, atesty, protokol apod.),
 • kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
 • sledování a kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách,
 • provádění zápisů do stavebního deníku, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těnto zápisům,
 • organizaci a vedení kontrolních dní,
 • kontrolu souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
 • péči o systematické doplňování dokumentace, na základě které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
 • soustavnou a důslednou kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedených ve smlouvě o dílo, a jejich předkládání k úhradě, 
 • důslednou kontrolu rozsahu a vykazování prací, které proti původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce), provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby,
 • přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
 • kontrolu dokladů, které zhotovitel doloží k odevzdání a převzetí dkončené stavby,
 • kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech
 • kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem,
 • kontrolu dodržení všech podmínek vyplývajících z plnění podmínek z dotace (např. termíny, rozpočet a veškeré podmínky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem díla,
 • spolupráci se zadavatelem při reklamacích v záruční lhůtě,
 • kontrolu odstraňování reklamovaných závad,
 • zastupování stavebníka při jednání s projektantem, dodavateli, popř. účastníky řízení,
 • infomování zadavatele o všech závažných okolnostech a to bez zbytečného odkladu.